راهنمای چگونگی ثبت موسسه غیر تجاری

برای ثبت موسسه غیر تجاری باید نوع آن را که انتفاعی یا غیر انتفاعی می باشد مشخص کرد ، چنانچه در موسسه انتفاعی هدف به دست آوردن منافع است تا آن که سود آن را بین خود و دیگران تقسیم کنند . در غیر انتفاعی نیز فعالیت های فرهنگی ، حرفه ای ، علمی و آموزشی را […]
Read More